Regulamin

REGULAMIN
SERWISU AUKCYJNEGO
Polska Giełda Sztuki

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Serwis:Polska Giełda Sztuki na stronie internetowej działającej pod głównym adresem www.polskagieldasztuki.pl zwanym dalej Serwisem.
Właścicielem Serwisu jest Firma: Symbolics Domains Ltd z siedzibą w Mansfield, NG184AP United Kingdom
Firma została zarejestrowana w Companies House /UK/ pod numerem 11189774 z którą Użytkownik może kontaktować się przy pomocy poczty e-mail: symbolicsdomains@gmail.com lub telefonicznie z Administratorem Serwisu.
Działalność Serwisu polega na umożliwieniu Użytkownikom zakupu lub zamieszczania ofert sprzedaży produktów (także swoich dzieł) lub wykonania usługi zarówno osobom indywidualnym, jak i innym podmiotom gospodarczym. Firma poprzez działalność tego Serwisu w dużym stopniu kieruje się działalnością misyjną.
Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem - wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową lub za pomocą odpowiedniej aplikacji.

§ 1
Uczestnicy aukcji i postanowienia ogólne


Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Serwis – Strona internetowa https://polskagieldasztuki.pl/ obsługująca system aukcji prowadzona przez firmę Symbolics Domains LTD umożliwiająca łączenie się jej Użytkowników na wirtualnym rynku poprzez udostępnianie swych zasobów (serwery i oprogramowanie).
2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, ale mogąca w imieniu własnym nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (traktowane w Regulaminie jak osoba prawna), która po dokonaniu rejestracji w Serwisie Polska Giełda Sztuki.pl, utworzyła konto i uzyskała możliwość korzystania z serwisu (umieści swoją ofertę w systemie Serwis lub dokona zakupu, ew. będzie brała udział w licytacji wystawionej oferty), wyrażając wolę sprzedaży lub zakupu wybranej przez siebie oferty, jak również korzystając z usług świadczonych w Serwisie, wyrażając tym samym zgodę na związanie się postanowieniami Regulaminu i świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Konto - zasoby Serwisu przydzielane Użytkownikowi w wyniku Rejestracji, dzięki którym uzyskuje on dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu, obejmujące dane wprowadzane przez Użytkownika podczas Rejestracji oraz informacje o jego działalności w obrębie Serwisu.
4. Rejestracja - proces zakładania Konta przez zainteresowany podmiot (użytkownika, firmę itp.), polegający na wypełnieniu i wprowadzeniu swoich danych w odpowiedniej zakładce dostępnej w Serwisie.
5. Uczestnik - to Użytkownik biorący udział w aukcji za pośrednictwem Serwisu.
6. Administrator – osoba z ramienia firmy Symbolics Domains LTD czuwająca nad prawidłowym, zgodnym z Regulaminem przebiegiem Aukcji oraz funkcjonowaniem Serwisu, rozpatrująca wnioski Użytkowników oraz zatwierdzająca rejestrację kont.
7. Ogłoszenie - Sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące kupna, sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), oddania, zamiany, ofert pracy, oferowanych usług itd. - zamieszczane w Serwisie na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
8. Aukcja – to procedura obowiązująca w Serwisie opisana w niniejszym Regulaminie, inicjowana przez zarejestrowanego Użytkownika, polegająca na złożeniu oferty na świadczenie usług lub sprzedaży towarów na podstawie której zobowiązują się oni do zapłaty, dostawy określonego towaru lub wykonania usługi.
9. Cena minimalna – minimalna cena sprzedaży oferowanego przedmiotu Aukcji określona przez Użytkownika wystawiającego ofertę.
10. Opcja „Kup Teraz” - możliwość dokonania natychmiastowego zakupu Przedmiotu Aukcji za cenę sprzedaży określoną przez Użytkownika, bez względu na wynik Aukcji
11. Przedmiot Aukcji – towary, produkty lub usługi, które są oferowane przez zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie.
12. Cennik - Zestawienie ustalanych przez Serwis opłat za usługi świadczone w ramach usługi Polska Giełda Sztuki.pl określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu  – dostępne bezpośrednio w „stopce” Serwisu pod zakładką „Cennik”.
13. Reklama - Zdjęcie lub inna grafika, a także treść tekstowa służąca reklamie przeznaczona do emisji na stronach Serwisu w wyznaczonych miejscach.
14. Abonament – Zestaw/wykupienie większej ilości wystawiania ofert w danym okresie (w zależności od pakietu) po promocyjnej cenie.
Szczegóły zawiera załącznik nr 3 (Cennik) do Regulaminu
15. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usługi przez firmę Symbolics Domains LTD ustalający zasady i warunki organizowania aukcji internetowych na świadczenie usług w Serwisie Polska Giełda Sztuki.
16. Umowa – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dostawcą (Użytkownikiem wystawiającym swoją ofertę), a Zamawiającym (Użytkownikiem wyrażającym chęć zakupu danego produktu) po rozstrzygnięciu Aukcji lub zakupu poprzez opcję „Kup Teraz”.
 

§ 2
Rejestracja i warunki wystawiania ofert

 
1. W celu wystawienia oferty sprzedaży towaru/produktu oraz wzięcia udziału w Aukcji należy się zarejestrować w zakładce Rejestracja w Serwisie Polska Giełda Sztuki.
2. Proces rejestracji Użytkownika polega na wypełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól w formularzu rejestracyjnym znajdujący się na stronie Serwisu:
 
    Imię i Nazwisko
    Miejscowość
    Wybór regionu
    Adres e-mail
    Nr telefonu
    Nazwa użytkownika (login - pod jakim Użytkownik będzie widniał w Serwisie)
    Hasło (można pozostawić pole puste w celu wygenerowania hasła automatycznie)
    Akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie niezbędnych zgód.
 
3.Potwierdzeniem wiadomości rejestracyjnej jest przesłanie drogą elektroniczną informacji na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, adres e-mail.
4. Zatwierdzeniu konta nastąpi przez Administratora, który weryfikuje, czy w formularzu rejestracyjnym podano wszelkie niezbędne informacje i dane.
Firma Symbolics Domains LTD poprzez Administratora zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji.
5. Firma Symbolics Domains LTD nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podane zostaną w trakcie Rejestracji przez Użytkownika. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych danych Administrator ma prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika.
6. Użytkownik zostaje dopuszczony do udziału w wystawieniu oferty, procesie sprzedaży i zakupu, dostępu do aukcji po łącznym spełnieniu następujących warunków:
    a) pozytywnym przejściu procesu rejestracji w Serwisie Polska Giełda Sztuki;
    b) zalogowaniu się w Serwisie, co oznacza każdorazowo bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu;
    c) spełnieniu szczegółowych warunków/ kryteriów określonych przez Użytkownika wystawiającego ofertę.
7. Każdemu Użytkownikowi przydzielane jest tylko jedno indywidualne Konto powiązane z jego nazwą (loginem) w Serwisie.
8. Rejestracja wymagana jest tylko przy pierwszej wizycie na stronie internetowej Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się do własnego Konta, co następuje po podaniu indywidualnego loginu oraz hasła.
9. Użytkownik rejestrując się oraz logując na swoim koncie potwierdza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe, a także że ma świadomość, iż podanie fałszywych danych stanowi naruszenie prawa.
10. W czasie korzystania z usług Serwisu w tym wystawiania ofert sprzedaży lub składania ofert kupna towaru na Aukcji lub z opcji „Kup Teraz” Użytkownik zobowiązany jest do posługiwania się wyłącznie własnym loginem i hasłem.
Ponadto zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do konta w Serwisie.
11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz firmy Symbolics Domains LTD za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego konta w Serwisie. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, ze każda dokonana przy pomocy jego loginu i hasła autoryzacja w Serwisie będzie traktowana jako dokonana przez tego Użytkownika.
12. Użytkownik oświadcza, iż oferowane przez niego rzeczy, usługi lub prawa nie naruszają praw osób trzecich, a obrót nimi każdorazowo jest zgodny z przepisami prawa.
13. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w aukcji Użytkownika, naruszającego którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
14. Każdy Uzytkownik może usunąć swoje konto po wcześniejszym uregulowaniu zobowiazań wobec Serwisu.
 

§ 3
Tworzenie oferty

 
1. Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie określa treść swojej oferty, definiuje jej parametry, cenę, informacje do kontaktu, sposoby dostawy/odbioru jak i koszty z tym związane. Wybiera opcje zgodnie z wykazem określonym przez Serwis, wyraża (zaznacza) odpowiednie zgody i publikuje ją na stronie Serwisu.
1) wybiera rodzaj oferty z dostępnych opcji:
 
    Ogłoszenie (nie dla wszystkich kategorii)
    Licytacja
    Oferta sprzedaży z opcją „Kup teraz” (z wyłącznie ustaloną ceną)
    Licytacja z opcją „Kup teraz”   
    Kup teraz w promocji
 
2) Wybiera kategorię (podkategorie) dla swojego produktu. W przypadku (rażąco) błędnego przypisania kategorii do wystawianego produktu Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii bez konieczności powiadamiania Użytkownika.
3) W dziale dane produktu wpisuje tytuł (ogłoszenia/oferty/nazwę produktu)
4) W dziale Informacja o produkcie:
a) definiuje  parametry oferowanego produktu.
b) Wstawia zdjęcia,
c) opis,
5) W dziale Szczegóły oferty określa:
a) typ ogłoszenia,
b) cenę
c) czas emisji
d) dokonuje wyboru czy wystawiony produkt po zakończeniu emisji będzie automatycznie ponownie wystawiony (jeśli nie zostanie wcześniej zakupiony lub wycofany przez Użytkownika).
6) W dziale Promowanie oferty dokonuje wyboru promocji dla swojego produktu:
a) Pogrubienie,
b) Podświetlenie
c) Wyróżnienie,
d) Strona Główna
Za powyższe usługi mogą być naliczane płatności.
2. Z chwilą ogłoszenia oferty w Serwisie Zamawiający przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu.
3. Składając ofertę Użytkownik zobowiązuje się, iż dobra, usługi będące przedmiotem złożonej oferty nie naruszają przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani praw i interesów osób trzecich w tym:
a) nie zawierają treści obscenicznych lub wulgarnych, w tym pornograficznych,
b) nie nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, nie obrażają uczuć religijnych oraz nie kwestionują bezwyznaniowości,
c) nie propagują ideologii rasizmu, komunizmu lub apartheidu oraz nie kwestionują prawdy historycznej,
d) nie godzą w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
e) nie naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz praw autorskich i praw pokrewnych,
f) nie promują, nie zachęcają oraz nie instruują w zakresie działań przestępczych,
g) nie zawierają informacji naruszających prywatność innego Użytkownika lub osób trzecich, w szczególności danych osobowych, adresów lub numerów telefonów,
g) nie dotyczą przedmiotów kultu religijnego o charakterze sekciarskim lub nazistowskim.
4. Oferty muszą się różnić i nie można ich klonować (nie mogą dotyczyć tego samego przedmiotu)
5.Zabrania się umieszczania w opisach ofert: "linków" oraz odnośników do innych adresów internetowych oraz adresów kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail, GG, FB itp)
 

§ 4
Przebieg Aukcji

 
1. Tożsamość Użytkownika ustalana jest na podstawie loginu i hasła.
2. Użytkownik po zapoznaniu się z Regulaminem określa swoją ofertę i potwierdza jej złożenie.
3. Złożona przez Użytkownika oferta wiąże go do zakończenia Aukcji, chyba że w trakcie Aukcji złoży ofertę korzystniejszą.
4. Oferty umieszczane są w kolejności ich dodania przez Użytkowników.
5. Użytkownik może złożyć dowolnie wiele ofert w ramach tej samej aukcji, jednakże każda nowa oferta złożona przez Użytkownika zastępuje jego poprzednią ofertę. Oznacza to, że w ramach jednej aukcji może znajdować się tylko jedna oferta danego Użytkownik, przy czym nowa oferta może być zgłoszona przez Użytkownik jedynie wówczas, gdy jest lepsza – pod kątem kryteriów danej aukcji - od oferty poprzednio złożonej przez danego Użytkownika.
6. Nie można składać oferty, ani licytować produktu przerz siebie wystawionego.
7. Użytkownik - wyrażający chęć zakupu produktu - może wycofać swoją ofertę przed zakończeniem Aukcji, zwracając się do Administratora o jej anulowanie.
8. Administrator Serwisu może anulować ofertę Użytkownika, gdy nie spełnia ona warunków określonych w danej aukcji. Wówczas Użytkownik jest usuwany z listy oferentów, co potwierdzane jest odpowiednim komunikatem przesłanym Użytkownikowi przez Administratora za pomocą wiadomości e-mail. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Użytkownik ma możliwość złożenia nowej oferty w aukcji.
9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zamknięcia aukcji, która narusza którykolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, bądź przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 

§ 5
Zakup „Kup Teraz” oraz zakończenie Aukcji

 
1. Poprzez korzystanie z Serwisu można dokonać zakupu/sprzedaży wystawionych produktów przez zarejestrowanych Użytkowników.
2. Wyrażenie chęci dokonania zakupu wystawionego w Serwisie produktu przez zarejestrowanego Użytkownika następuje poprzez użycie przycisku „Kup Teraz” lub poprzez udział w aukcji.
3. Użycie przycisku „Kup Teraz” powoduje wysłanie informacji (e-mail) zarówno do Użytkownika, który wyraził tym samym chęć dokonania zakupu wskazanego przedmiotu, jak również do Użytkownika, który poprzez wystawienie swojej oferty wyraził chęć sprzedaży produktu określonego w ofercie.
4. Serwis nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach pomiędzy Użytkownikiem, który wyrazi chęć dokonania zakupu w Serwisie poprzez opcję „Kup Teraz” lub poprzez udział w aukcji, a właścicielem wystawionego w Serwisie produktu do sprzedaży.
5. Uzgodnienie dodatkowych kwestii, w tym: zawiązanie umowy, przekazanie praw, zapłata, warunki czy sposoby dostawy/odbioru produktu itp. odbywa się bez udziału Serwisu, który od innych czynności nie zawartych w Regulaminie oraz transakcji nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani prowizji.
Tym samym Serwis i jego właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania i ich skutki związane z transakcjami.
6. Zakończenie Aukcji następuje z upływem terminu wskazanego w jej treści, chyba że co innego wynika z Regulaminu. Do Uczestnika, którego oferta była najwyższa w momencie zakończenia Aukcji zostaje wysłana wiadomość e-mail z informacją o jej zakończeniu i chęci dokonania zakupu wskazanego towaru/produktu.
7. W trakcie trwania aukcji Użytkownikowi wystawiającemu przedmiot do sprzedaży przysługuje prawo do zakończenia Aukcji bez dokonania wyboru oferty lub do wcześniejszego odwołania Aukcji. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Użytkownika, czy Serwisu z tytułu odwołania aukcji.
8. Aukcja uważana jest za zakończoną bez rozstrzygnięcia, gdy czas jej obowiązywania dobiegnie końca i żaden Użytkownik nie złoży oferty lub żadna z ofert nie osiągnęła „ceny minimalnej” (jeśli była określona).
9. Po upływie terminu zakończeniu aukcji nie będą przyjmowane żadne kolejne oferty, bez względu na przyczynę nie zamieszczenia oferty w aukcji przed jej zakończeniem.
10. Wszelka korespondencja pomiędzy Użytkownikami (wyrażający chęć dokonania zakupu oraz wystawiający do sprzedaży przedmiot) w tym realizacji uzgodnień odbywa się już bez udziału Serwisu.
 

§ 6
Płatności

 
1. Firma Symbolics Domains LTD zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. W takim przypadku nowy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Serwisu.
2. Każdorazowe logowanie do systemu równoznaczne jest z akceptacją aktualnego Regulaminu.
3. Symbolics Domains LTD nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Uczestnika aukcji loginu i hasła osobom trzecim.
4. Symbolics Domains LTD nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
Symbolics Domains LTD w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
5. Wszystkie płatne usługi Serwisu określone w Cenniku realizowane są poprzez przelew bankowy na wskazane konto bankowe firmy Symbolics Domains LTD lub przelew online tj. formę płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu Przelewy24
Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
6. Można realizować zapłatę za płatne usługi Serwisu na bieżąco również ze środków zgromadzonych na swoim Koncie w Serwisie po wcześniejszy jego zasileniu (uzupełnieniu dowolną kwotą).
Maksymalna kwota zasilająca swoje konto w Serwisie jest ograniczona do wysokości 1000 zł.
7. Kwota zasilona przez Użytkownika może być wyłącznie wykorzystana do regulowania zobowiązań finansowych pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem i nie jest oprocentowanym depozytem. Kwotę tę Użytkownik może w każdej chwili podwyższyć lub w części niewykorzystanej wycofać dokonując przelewu na swoje konto bankowe (po uprzedniej realizacji należności i zobowiązań wobec Serwisu) po pomniejszeniu kwoty dodanej przez Administratora w ramach promocji.
8. Kwota przyznana Użytkownikowi w ramach promocji (np. przyznana podczas zakładania konta czy dodana przez Administratora już po dokonania rejestracji w Serwisie) nie podlega zwrotowi i może być wykorzystana wyłącznie do opłat za wykupione usługi Serwisu w terminie określonym w Regulaminie.
9. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania prowizji pokrywających koszty obsługi określonych sposobów wpłaty bądź wypłaty środków.
 

§ 7
Opcje płatne w Serwisie

 
W Serwisie obowiązują opcje odpłatne za korzystanie z usług:
1. Dodanie oferty w Serwisie (w zależności od ceny wystawienia oferty)
2. Opłata za wystawienie oferty uzależniona od czasu jej emisji.
3. Opłata za promowanie oferty w danym okresie.
4. Opłata uzależniona od wyboru opcji w momencie jej wystawienia
a) Opcja wystawienia „ceny minimalnej”,
b) Opcja wystawienia ceny „kup teraz”,
c) Dodanie dodatkowych zdjęć,
d) Opcja „Planowania” wystawienia oferty w innym terminie.
5. Abonament dla firm oraz dla Artystów prowadzących własną działalność gospodarczą.
6. Promowanie firm w bazie-katalogu firm w Serwisie
Ceny za powyższe usługi zawiera Cennik będący Załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Serwis zastrzega sobie prawo zmiany katalogu opłat związanych z daną usługą oraz z okresowymi promocjami.
 

§ 8
Zasady odpowiedzialności

 
1. Serwis umożliwia Użytkownikom umieszczanie w Serwisie:
Oferty oraz swoich danych odnośnie prowadzonej Firmy czy indywidualnej działalności.
2. Serwis Poska Giełda Sztuki nie ingeruje w formę tych treści z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania ofert z towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z wystawioną ofertą.
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów (produktów czy usług), prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
6. Serwis nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ofertami czy informacjami określonymi w ofercie.
7. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie jej w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści oferty bezprawnych klauzul. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Serwis stosownych działań w tym usunięcie całej oferty lub blokady/usunięcia Konta Użytkownika.
8. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty, jeżeli narusza ona w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa w szczególności, gdy zawiera treści:
- powszechnie uznane za obraźliwe,
- noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
- naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
- informacje szkodzące dobremu imieniu lub renomie Serwisu, jego Właściciela czy Administratora lub jego partnerów, wprowadzające w błąd.
9. Serwis nie odpowiada za:
- brak zainteresowania przedmiotem oferty,
- błędy w treści wystawionych ofert,
- realizację obowiązków Użytkowników wynikające z rękojmii gwarancji dotyczących przedmiotu oferty,
- działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Serwisu,
Serwis ma prawo do usunięcia każdej oferty lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem oferty lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym treść oferty negatywnie wpływa na dobre imię firmy Symbolics Domains LTD lub w inny sposób szkodzi jego działalności.
10. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu Polska Giełda Sztuki wymaga dodatkowej weryfikacji danych lub w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta dotyczących w szczególności podejrzeniu o korzystaniu z Konta przez inną nieuprawnioną osobę Operator może uzależnić korzystanie z Serwisu oraz wykonania usługi od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości.
Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności Serwis może znieść przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
 

§ 9
Postępowanie reklamacyjne

 
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Serwis usługi w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji swojej oferty bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: pgszpomoc@gmail.com. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu. (wzór- na końcu regulaminu zał. nr 1)
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres url oferty, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację oferty, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Serwis przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie na adres e-mail przypisany do Konta.
5. Serwis rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta.
 

§ 10
Postanowienia końcowe

 
1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Polska Giełda Sztuki w „stopce” strony w zakładce „Regulamin”
2. O ewentualnej zmianie Regulaminu Serwis poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.polskagieldasztuki.pl
Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje (wznowienia usługi) możliwe są na warunkach bieżących (uwzględniających zmiany).
3. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem, której przedmiotem jest świadczenie usług przez Serwis na warunkach określonych w Regulaminie, jest obowiązujące prawo polskie.
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 
 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i jest obowiązujący od dnia 20-11-2018 roku.
 
 
 
Zał.nr 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY*
(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
Symbolics Domains LTD
Serwis ogłoszeniowo-aukcyjny
www.polskagieldasztuki.pl
e-mail: pgszpomoc@gmail.com
tel: +48 735 233 100
 
Ja ………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy wykonania
 
następujących usług: …………………………………....……………………………………………………………………………….
 
Data zawarcia umowy: ………………………………….....…………………………………………………………………………….
 
Imię i Nazwisko Użytkownika: …………………………….........……………………………………………………………………….
 
Adres: ……………………………………………………..……………….………………………………………………………………
 
Adres email: ………………………………..……………………………….…………………………………………………………….
 
 
                                                                                      Podpis Użytkownika:   …………………………………………………
 
 
                                                                                                                 Data: ……………………………………………..
 
*dokument należy zeskanować i przesłać pod wskazany adres e-mail. pgszpomoc@gmail.com